Khóa cửa phòng – mật mã, thẻ từ, chìa khóa dự phòng – NCN2017P